Digital HR

Verhoog de efficiency van HR en maak tijd vrij voor strategische thema’s

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Mensen moeten bovendien steeds langer doorwerken. In dat licht zijn de belangrijkste uitdagingen waar HR-afdelingen zich mee bezighouden: hoe vind ik de juiste mensen en hoe houd ik ze aan het werk? Dat wil zeggen: hoe houd ik ze gezond en flexibel inzetbaar? Dit vertaalt zich in strategische thema’s als talent & ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt en het worden van een ‘employer of choice’.

Uitdagingen van de HR afdeling

Vaak hebben organisaties wel een gevoel bij deze thema’s en ontwikkelen ze ook plannen, maar vinden ze het moeilijk om deze plannen te vertalen naar concrete acties. Daar komt nog bij dat HR-organisaties veel tijd besteden aan andere dingen dan de genoemde thema’s. Uit onderzoek blijkt dat de top-5 tijdsvreters van HR zijn:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Verzuim / re-integratie
  • Ondersteuning lijn
  • Personeelsadministratie (inclusief salarisadministratie)
  • Werving en selectie

Deze onderwerpen hebben maar zeer gedeeltelijk te maken met de eerder genoemde strategische thema’s. Om de juiste balans aan te brengen is het van belang dat de operationele efficiency van HR-organisaties wordt verbeterd. Dan vragen de top-5 tijdvreters minder tijd en kan er meer focus worden gelegd op de belangrijke onderwerpen.

Efficiënt werken is in onze ogen een hygiënefactor. Hierbij moet je denken aan:

  • ‘fit for purpose’ processen en beleidsmaatregelen;
  • een duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen HR en tussen HR en de lijn;
  • een effectief en ‘to the point’ HR-informatiesysteem.

Als deze punten op orde zijn, blijft er veel meer tijd over voor HR-organisaties om zich te richten op de zaken met een strategische impact, dus op zaken die de effectiviteit van HR verhogen.

Qhuba’s Digitale HR aanpak

Het is voor organisaties vaak lastig in te schatten wat de huidige staat van de organisatie is en hoeveel (onnodige) tijd er wordt besteed aan de administratieve processen. Om inzicht te krijgen in de problematiek volgt Qhuba’s Digital HR een vast omlijnde aanpak. De eerste stap zijn een aantal interviews met de belangrijkste stakeholders om vast stellen wat de belangrijkste HR prioriteiten voor de organisatie zijn. Daarnaast heeft Qhuba Digital HR een aantal scans ontwikkeld die inzicht bieden in deze problematiek. Hierbij wordt op een aantal gebieden gekeken wat de huidige impact en samenhang van het HRM-beleid is.

Met deze scans worden de HR processen inzichtelijk gemaakt en is het mogelijk om de effectiviteit en efficiency hiervan te beoordelen. Hiervoor worden de volgende gebieden onderscheiden:

– Operational efficiency:

hoe goed staat de basis van de organisatie?

– Talent & Ontwikkeling:

hoe kan talent zich binnen de organisatie ontwikkelen?

– Duurzame inzetbaarheid & Flexibilisering arbeidsmarkt:

Op welke manier zijn huidige werknemers inzetbaar en is de organisatie in staat om via outsourcing, insourcing of inhuur flexibel genoeg te zijn voor de toekomst?

De meeste organisaties hebben sowieso baat bij het uitvoeren van de Operational Efficiency scan als startpunt. Deze scan is relatief eenvoudig uit te voeren en geeft binnen enkele weken een goed inzicht over  de kwaliteit en efficiency graad van de administratieve processen. Hierna kan worden gestart met een verbeter proces waarbij ook de meer strategische processen ook verder in kaart kunnen worden gebracht aan de hand van overige scans. Kortom de scans zijn een efficiënt en eenvoudig middel om knelpunten te signaleren op basis van een meetmodel (HR-analytics) en geven een indicatie van de effecten van het HRM-beleid.

Resultaat van de Qhuba Digital HR aanpak

De scans bieden uiteraard alleen inzicht in de huidige stand van zaken. Qhuba Digital HR kan op basis van de knelpunten die uit deze scans naar boven komen eenvoudig een plan ontwikkelen en verbeterpunten definiëren. Het einddoel voor de organisatie en voor de Digital HR practice is om een efficiënte HR-organisatie neer te zetten, die meer tijd overhoudt voor de strategische thema’s en is voorbereid op de toekomst.

Meer weten over onze Digital HR aanpak? Neem contact op met Peter Rappange


Meer artikelen