Lean Leadership

Continue (proces)verbetering door Lean Leadership 

De afgelopen jaren is het belang van een flexibele organisatie en zelfsturende teams definitief doorgedrongen bij management en andere stakeholders van de organisatie. En na jarenlange verbeteringen op het gebied van proces-efficiency en kwaliteitverbetering met inzet van Lean expertise en tooling, is het nu tijd voor de volgende stap – een organisatie met coachende leiders en faciliterend management. Het doel van een ‘lerende organisatie’ lijkt nog moeilijk te realiseren, maar afscheid van het traditionele command & control model is aanstaande.

Uitdagingen voor Lean werken

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, een digitale transformatie is onontkoombaar, maar hoe ziet die er voor ‘onze’ organisatie uit? En hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat ‘ie over 10 jaar nog steeds relevant is, zowel voor klanten als voor toekomstige generaties werknemers?

Daarnaast hangen de gangbare buikpijndossiers als overheadkosten, ziekteverzuim en automatiseringsbudgetten, als een molensteen om onze nek, terwijl we beter dan de concurrent in de markt willen staan.

Uit bovenstaande spreekt vooral een roep om handvatten – een aanpak waarmee op korte termijn een solide basis gelegd wordt en de organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Een kentering in de manier van samenwerken en co-creatie die meer ruimte geeft aan de innovatieve en creatieve kracht die in de organisatie zelf besloten ligt.

Qhuba’s Lean Leadership Aanpak

Qhuba gebruikt hiervoor Lean Leadership. Geen intensief, langdurig programma dat het management tot een team van coachende leiders transformeert, maar een hands-on aanpak om concreet en toepassingsgericht vanaf morgen aan de slag te gaan en wat direct tot resultaten leidt. Zowel in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer als met MT.

Deze aanpak is gebouwd op vier pijlers

Lean processen stelt de klant centraal

Dat betekent dat je vanuit een klantfocus de primaire en secundaire processen onder de loep neemt en optimaliseert. Lean is erop gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.

Veranderingen worden projectmatig aangestuurd

Organiseer veranderingen van enige omvang op een zakelijk verantwoorde manier, gebaseerd op een deugdelijke kosten/baten afweging (business case).

Besluiten stoelen op een breed draagvlak

Zorg dat er gelijkwaardigheid is in de besluitvorming en dat alle deelnemers (bestuursleden, directie, afdelingsmanagers, uitvoerenden) gezamenlijk verantwoordelijk zijn en eigenaarschap nemen in het bepalen en realiseren van organisatiedoelstellingen.

Communicatie verloopt respectvol

Gebruik een communicatiemethode die draait om respect en onderlinge gelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld de Non Violent Communication (geweldloze communicatie). Klinkt vaag, doch is het zeer effectief en is het een methode die, juist als er onderlinge onenigheid is, de angel uit het gesprek haalt en zich op een oplossing richt.

Lean Leadership richt zich primair op de afspraken die je met elkaar maakt over de manier waarop je processen (productie, project, research & development, beleidsbepaling, strategie-ontwikkeling, etc.) georganiseerd zijn en niet op het veranderen van mensen.

Het resultaat van Lean Leadership methode

De inzet van deze methode heeft spectaculaire uitkomsten. Echter ervaren de betrokkenen ze eerder als vanzelfsprekend. En dat is het eigenlijk ook. Het levert de organisatie de benodigde handvatten om de noodzakelijke en gewenste organisatiedoelstellingen te realiseren. Denk hierbij onder meer aan:

  • Procesverbetering met behulp van technologie om klant wensen beter te definiëren en te begrijpen. Een digitale transformatie is logischerwijs het gevolg van deze manier van organiseren, niet een aanleiding om projecten te gaan doen.
  • Leidinggevenden bevrijden van day-to-day issues, waardoor zij zich beter kunnen richten op ‘zware’ problemen en strategische uitdagingen.
  • Het aanspreken van het potentieel van medewerkers waardoor de medewerkers ook beter tot hun recht komen. Medewerkers zijn meer betrokken, nemen verantwoordelijkheid/eigenaarschap, gaan met meer plezier naar hun werk en zullen minder last hebben van ziekte-uitval. Medewerkers worden trots op hun organisatie, de producten/diensten die ze bieden en worden ambassadeurs van de nieuwe aanpak. Dit stralen zij ook uit naar je klanten, wat weer leidt tot meer en betere feedback van klanten, vanuit het vertrouwen dat daar ook wat mee wordt gedaan. Zo krijgt continue verbetering, een belangrijk onderdeel van Lean, vanzelf vorm.
  • Verspreiding van de aanpak door de gehele organisatie door een organische groei (olievlek-effect).

 

Meer weten over deze aanpak? Neem contact met ons op.


Meer artikelen